IPD (Integrated Project Delivery)

Koncepcja Zintegrowanej Realizacji Przedsięwzięcia jest koncepcją realizacji przedsięwzięcia budowlanego, której głównym założeniem jest integracja ludzi, systemów, struktur i praktyk biznesowych w procesie , który wykorzystuje umiejętności, doświadczenia i wiedzę wszystkich członków zespołu realizującego przedsięwzięcie dla minimalizacji niepotrzebnych nakładów i optymalizacji efektywności we wszystkich fazach projektowania i budowy [„”Integrated Project Delivery: A Guide””. American Institute of Architects 2007 version 1. Retrieved 2008-11-13]

 Fundamentalne zasady IPD

IPD – Zintegrowana Realizacja Projektu opiera się na współpracy, która z kolei opiera się na zaufaniu. Skutecznie zorganizowana, oparta na zaufaniu współpraca zachęca strony do skoncentrowania się na efektach projektu, a nie na indywidualnych celach. Bez tego IPD będzie słabnąć, a uczestnicy pozostaną w niekorzystnych i antagonistycznych stosunkach trapiących dziś branżę budowlaną. IPD obiecuje lepsze wyniki, ale warunkiem koniecznym do ich osiągnięcia jest zmiana podejścia u osób odpowiedzialnych za dostarczanie tych wyników. Zatem osiągnięcie korzyści z IPD wymaga, aby wszyscy uczestnicy projektu przyjęli następujące zasady Zintegrowanej Realizacji Projektu.

I. Wzajemny szacunek i zaufanie: W projektach zintegrowanych inwestorzy, konsultanci, projektanci, generalni wykonawcy i podwykonawcy rozumieją wartość wzajemnej współpracy i zobowiązani są pracować wspólnie jako jeden zespół dla dobra projektu.

II. Wzajemne korzyści: Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego czerpią korzyści z pracy w oparciu o standardy IPD. Ponieważ zintegrowany proces zakłada szybkie zaangażowanie stron, struktura rekompensat musi rozpoznawać i nagradzać wszystkich zgodnie ze stopniem ich zaangażowania. Co do zasady ryzyka dzielone są sprawiedliwie pomiędzy wszystkich uczestników procesu. IPD wykorzystuje innowacyjne modele biznesowych do wspierania współpracy i efektywności.

III. Wczesne zdefiniowanie celu: Cele projektu są opracowywane i uzgodnionych przez wszystkich uczestników możliwie jak najwcześniej. Wkład każdej ze stron jest ceniony  w kulturze, która promuje i wprowadza innowacje. Prawdziwa inżynieria wartości jest osiągana poprzez skupienie się na celu projektu, w tym również podnoszeniu wydajności systemu w całym cyklu życia obiektu.

IV. Wczesne zaangażowanie kluczowych uczestników: W ramach zintegrowanego projektu, kluczowi uczestnicy  są zaangażowani w proces inwestycyjny od samego początku. Takie rozwiązanie usprawnia proces decyzyjny a tym samym znacząco przyspiesza bieg spraw. Wpływ sumy wiedzy i doświadczeń wszystkich stron jest najpotężniejszy na wczesnym etapie realizacji projektu.

V. Jasno określone standardy i otwarta komunikacja: Mając na uwadze maksymalizację wydajności, konieczne jest aby komunikacja w zespole opierała się na trzech podstawowych zasadach: otwartości, uczciwości i jasnym przekazie. Obowiązki są jasno określone co w kulturze wzajemnego nie-obwiniania się prowadzi do identyfikacji i rozwiązywania problemów, a nie skupianiu się na poszukiwaniu winnych. Spory są identyfikowane w momencie ich wystąpienia i szybko rozwiązywane.

VI. Wysoka wydajność: Optymalizacja rozwiązań projektowych, przyspieszenie procesu decyzyjnego, ograniczenie minimum ilości zmian na późniejszych etapach realizacji projektu, skrócenie czasu realizacji zadania.

VII. Wykorzystanie odpowiednich technologii:  Zintegrowane projekty opierają się na nowoczesnych technologiach, które co do zasady są określone we wstępnej fazie prac nad projektem. Wszystko to w celu maksymalizacji funkcjonalności, uniwersalności i interoperacyjności. Otwarta wymiana informacji w oparciu o przejrzyste i czytelne struktury danych jest niezbędna dla zapewnienia sprawnej komunikacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu.

VIII. Organizacja i przywództwo: Zespół projektowy jest organizacją samą w sobie  i wszyscy jego członkowie zobowiązani są do przestrzegania ustalonych wcześniej celów i wartości. Przywództwo przejmowane jest przez tych członków zespołu którzy posiadają najlepsze kompetencje w danym zakresie. Często projektanci i wykonawcy prowadzą w obszarach ich tradycyjnej kompetencji przy wsparciu całego zespołu, jednak poszczególne role w procesie są ustalane indywidualnie dla każdego projektu już na początku prac zespołu. Role są jasno określone, bez tworzenia sztucznych barier.