IPD (Integrated Project Delivery)

Zintegrowana Realizacja Przedsięwzięcia jest metodyką procedowania inwestycji budowlanej lub infrastrukturalnej, której głównym założeniem jest integracja ludzi, systemów, struktur i praktyk biznesowych. Proces ten wykorzystuje umiejętności, doświadczenia i wiedzę wszystkich członków zespołu realizującego przedsięwzięcie dla minimalizacji niepotrzebnych nakładów i optymalizacji efektywności we wszystkich fazach projektowania, budowy oraz całego okresu eksploatacji obiektu.

 Fundamentalne zasady IPD

IPD – Zintegrowana Realizacja Projektu (czyli Big BIM) opiera się na współpracy w wymianie informacji o obiekcie utworzonej w procesie modelowania jej przez projektantów (Little BIM). Współpraca taka z kolei bazuje na zaufaniu i pełnej transparencji procesów. Oparta na zaufaniu współpraca jest przedsięwzięciem typu Joint Venture, charakteryzującym się ustaleniem i dochowaniem wspólnych celów projektu oraz podjęciem wspólnej odpowiedzialności za wynik inwestycji na cały okres życia obiektu. Warunkiem koniecznym dla osiągnięcia celów i korzyści z IPD jest zmiana podejścia u wszystkich uczestników procesu i przyjęcie przez nich następujących zasad Zintegrowanej Realizacji Projektu.

I. Wzajemny szacunek i zaufanie:W projektach zintegrowanych wypracowanie zaufania pomiędzy inwestorami, konsultantami, projektantami, wykonawcami, podwykonawcami a także przyszłymi użytkownikami jest podstawą wszelkiej współpracy. Jest to podkreślane w raportach ze wszystkich inwestycji tego typu na świecie jako warunek podstawowy.

II. Wzajemne korzyści:Kontrakty zintegrowane zakładają ustanowienie Kosztu Docelowego jako podstawowego kryterium ekonomicznego inwestycji. Koszt taki jest wypracowany na etapie konceptualizacji, policzony po wskaźnikach, skonfrontowany z cenami rynkowymi i możliwościami inwestora, a następnie monitorowany podczas całego procesu wykonawczego. Dodatkowo zostaje ustanowiona poduszka finansowej do podziału w przypadku realizacji inwestycji w terminie i w ramach Kosztu Docelowego lub dla pokrycia strat w przypadku ich niedotrzymania. Aby taka procedura była możliwa, kontrakty IPD zakładają zrzeczenie się wzajemnych roszczeń uczestników procesu (z wyłączeniem roszczeń osób trzecich lub złej woli) oraz pełną transparencję proceduralną i finansową. Oznacza to kompletną zmianę procedur biznesowych w budownictwie.

III. Wczesne zdefiniowanie celu: Cele projektu są opracowywane i uzgodnione przez wszystkich uczestników w pierwszej fazie procesu. Umożliwi to w kolejnych etapach optymalny wkład każdej ze stron projektu dla poprawy ekonomiczności zintegrowanej procedury inwestycyjnej.

IV. Wczesne zaangażowanie głównych uczestników:W ramach zintegrowanego projektu najważniejsi uczestnicy są zaangażowani w proces inwestycyjny możliwie od samego początku. Ponieważ w pierwszych 10% czasu pracy nad projektem zapada około 70% decyzji rzutujących na ekonomię inwestycji, wpływ sumy wiedzy i doświadczeń wszystkich stron w tej początkowej fazie na korzyści z IPD jest kluczowy.

V. Jasno określone standardy i otwarta komunikacja: Komunikacja w zespole zintegrowanym musi opierać się na trzech podstawowych zasadach: otwartości, uczciwości i jasnym przekazie. Zadania projektowe powinny być rozwiązywane w czasie rzeczywistym przy osobistym udziale uczestników lub przy pomocy wideokonferencji. Preferowaną formą współpracy jest kolokacja w tzw. Big Room.

VI. Wysoka wydajność:Jednogłośność decyzji tzw. Grupy Podstawowej, składającej się z przedstawicieli wszystkich najważniejszych uczestników oraz rozwiązywanie zadań w czasie rzeczywistym wspomagają efektywność całego zespołu zintegrowanego.

VII. Wykorzystanie odpowiednich technologii: Zintegrowane projekty opierają się na otwartych technologiach i formatach pracy oraz kooperacji. Są one zalecane w Planie Implementacji BIM (kontraktowy dokument inwestora) oraz zdefiniowane w Planie Realizacji BIM (pokontraktowy dokument ze strony wykonawcy). Dodatkowo określona jest w tych dokumentach technologiczna platforma wymiany informacji inwestycyjnej CDE.

VIII. Organizacja i przywództwo: Podstawowym zespołem decyzyjnym jest Grupa Docelowa. Decyzje jej są jednogłośne. Inwestor posiada prawo veta, ale przy większych zmianach może dojść do renegocjacji Koszu Docelowego. Klarowność decyzyjności jest odzwierciedlona w rolach dostępu do elektronicznej platformy informacji o inwestycji.