Stowarzyszenie Klaster Technologii Informacyjnych w Budownictwie to funkcjonująca w formie Stowarzyszenia ponadregionalna sieć powiązań kooperacyjnych promująca otwarte spojrzenie na wykorzystanie innowacyjnych technologii w budownictwie, ciągle powiększająca się o nowych członków.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani członkostwem w naszym Klastrze prosimy o zapoznanie się z poniższymi procedurami i dokumentami. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt. Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania.

Korzyści wynikające z członkowstwa

 • Rozwój kompetencji,
 • Możliwość zjednoczenia się z szeroką grupą osób – najwyższej klasy specjalistów w  dziedzinie budownictwa i najnowszych technologii,
 • Aktualne informacje z kraju i ze świata,
 • Możliwość uczestniczenia w tworzeniu standardów zawodowych i etycznych,
 • Dostęp do ekspertów, szkoleń i doradztwa,
 • Wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy członkami  Klastra – networking,  webinaria, szkolenia, wasztaty,
 • Możliwość udziału w konferencjach organizowanych przez BIM Klaster
 • Możliwość otrzymania zniżek na konferencje, seminaria, szkolenia, których BIM Klaster jest partnerem lub partonem
 • Wzrost prestiżu firmy,
 • Szerokie kontakty biznesowe,
 • Możliwość udziału we wspólnych przetargach
 • Możliwość tworzenia wspólnych kompleksowych ofert produktowo – usługowych
 • Promocja produktów i usług firm członkowskich
 • Udział w wyjazdach, spotkaniach integracyjnych
 • Możliwość wspólnych działań wystawienniczo-targowych

Procedura przyjmowania nowych członków wspierających Stowarzyszenia

 • Pobierz ze strony BIM Klastra „Wniosek o przyjęcie do Stowarzyszenia Klaster Technologii Informacyjnych  Budownictwie”
 • Uzupełnij wniosek. Pamiętaj, wniosek musi być opieczętowany pieczęcią firmową i podpisany przez osobę / osoby upoważnione do reprezentowania firmy zgodnie z zapisami KRS.
 • Prześlij scan wniosku na adres biuro (at) bimklaster.org.pl
 • Wniosek zostanie wstępnie sprawdzony pod względem formalnym przez jednego z członków zarządu Stowarzyszenia. W razie jakichkolwiek pytań skontaktujemy się z Tobą.
 • Jeśli wniosek przejdzie pozytywnie wstępną weryfikację zostanie on rozesłany do wszystkich obecnych członków Stowarzyszenia z prośbą o jego zaopiniowanie. W sytuacji, gdy któryś z członków zgłasza uwagi do wniosku ( w tym np. sprzeciw wobec pozytywnego rozpatrzenia wniosku), sprawa jest poddawana pod dyskusję w  gronie Zarządu przy udziale firmy zgłaszającej uwagi. Czas procedowania to 1-2 tygodni. W szczególnych przypadkach może on ulec wydłużeniu, o czym na bieżąco informujemy wnioskodawcę.
 • Decyzja  w sprawie.
 • Po uzyskaniu decyzji pozytywnej prześlemy do Państwa prośbę o przekazanie materiałów informacyjnych dot. firmy (logo, krótki opis w j. polskim i angielskim) w celu zamieszczenia ich na stronie BIM Klastra. W zamian wyślemy logo BIM Klastra z prośbą o zamieszczenia go na stronie firmowej oraz inne istotne informacje organizacyjne.
 • Nowi członkowie Stowarzyszenia proszeni są o przygotowanie krótkiej 5-10 minutowej prezentacji na temat firmy do zaprezentowana na najbliższym (od daty pozytywnego rozpatrzenia wniosku) Walnym Zebraniu członków Stowarzyszenia

Składki członkowskie

Każdy członek wspierający zobowiązany jest do opłacania składek członkowskich, które w skali roku wynoszą:

 • firmy jednoosobowe, mikro, spółki cywilne, zatrudniające od 1 do 4 pracowników – 600 zł,
 • firmy mikro, zatrudniające od 5 do 10 pracowników – 1000 zł,
 • firmy małe, zatrudniające od 11 do 50 pracowników – 1500 zł,
 • firmy średnie, zatrudniające od 51 do 250 pracowników – 4.000 zł,
 • firmy duże, zatrudniające powyżej 250 pracowników – 7.000 zł.

Nowi członkowie Stowarzyszenia Klaster Technologii Informacyjnych w Budownictwie uzyskują 50% bonifikatę na opłaty za pierwszy rok członkostwa (12 miesięcy). W zależności od momentu zatwierdzenia wniosku, składka jest aproksymowana.

Procedura zgłaszania  przedstawiciela firmy na członka zwyczajnego Stowarzyszenia (uzyskanie prawa głosu)

 • Pobierz ze strony BIM Klastra „Deklaracja członkowska”
 • Uzupełnij Deklarację. Pamiętaj deklaracja musi być opieczętowana pieczęcią firmową i podpisana przez osobę (osoby) umocowane do reprezentowania firmy zgodnie z KRS.
 • Prześlij scan Deklaracji na adres biuro (at) bimklaster.org.pl
 • Firma pa prawo wskazać tylko jednego swojego przedstawiciela, który po złożeniu deklaracji członkowskiej może zostać członkiem zwyczajnym ( z prawem głosu).

Procedura rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu (członek wspierający)

 • Pobierz ze strony Stowarzyszenia „Deklarację rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu  Klaster Technologii Informacyjnych w Budownictwie – firma”.
 • Uzupełnij Deklarację. Pamiętaj –  deklaracja musi być opieczętowana pieczęcią firmową i podpisana przez osobę (osoby), umocowane do reprezentowania firmy zgodnie z KRS.
 • Prześlij scan deklaracji na adres biuro (at) bimbklaster.org.pl
 • Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu  następuje w drodze uchwały Zarządu,  podczas najbliższego Zebrania Zarządu.
 • Informacja o wykreśleniu  listy członków wspierających Stowarzyszenia wysyłana jest do firmy w terminie do 14 dni od podjęcia uchwały w przedmiotowej sprawie.
 • W terminie do 14 dni od podjęcia uchwały o wykreśleniu firmy z listy członków wspierających Stowarzyszenia wszystkie materiały informacyjne (logo, opis firmy, dane kontaktowe) zostają usunięte ze strony Stowarzyszenia oraz nie pojawią się w materiałach marketingowych drukowanych po terminie , w którym uchwała w przedmiotowej sprawie  została podjęta. Wyjątek stanowią materiały dot. Projektów realizowanych wspólnie z innymi członkami Stowarzyszenia (np. w ramach konsorcjów, umów o współpracy …), których realizacja rozpoczęła się przed datą decyzji o wykreśleniu firmy z listy członków wspierających.

Procedura rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu (członek zwyczajny).

Procedura ma zastosowanie w przypadku gdy firma chce zmienić osobę wskazaną do jej reprezentowania  (dysponującej w jej imieniu prawem głosu) np. w sytuacji zmiany pracy, urlopu macierzyńskiego, zmiany stanowiska i/lub zakresu odpowiedzialności. Firma ma też prawo zrezygnować z prawa głosu, przy zachowaniu statusu członka wspierającego.

 • Pobierz ze strony Stowarzyszenia ‘Deklarację rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu Klaster Technologii Informacyjnych w Budownictwie – osoba”.
 • Uzupełnij deklarację (dotyczy osoby, która dotychczas reprezentowała firmę jako członek zwyczajny Stowarzyszenia. Pamiętaj – deklaracja musi być opieczętowana pieczęcią firmową i podpisana przez osobę (osoby) umocowane do reprezentowania firmy  zgodnie z KRS.
 • Prześlij scan dokumentów  na adres biuro (at) bimklaster.org.pl

Jak pozyskać Patronat Stowarzyszenia?

Organizujesz konferencje, warsztaty, szkolenie i chcesz pozyskać do współpracy solidnego Partnera skontaktuj się z nami. Napisz do nas na adres biuro (at) bimklaster.org.pl  Opisz cel i zakres wydarzenia, jego tematykę oraz Twoją koncepcję na współpracę z nami.  Napisz też kilka słów o sobie i idei jaka przyświeca wydarzeniu. Przeczytamy, przemyślimy i odezwiemy się do Ciebie 🙂

 

Statut Stowarzyszenia Klaster Technologii Informacyjnych w Budownictwie

Kodeks Etyczny Stowarzyszenia

Wniosek o przyjęcie do Stowarzyszenia Klaster Technologii Informacyjnych  Budownictwie

Uchwały o składkach członkowskich

Deklaracja członkowska

Deklaracja rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu  Klaster Technologii Informacyjnych w Budownictwie – firma

Deklaracja rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu Klaster Technologii Informacyjnych w Budownictwie – osoba

Polityka prywatności