Forum Klastrów Małopolski to formalna, niezależna grupa konsultacyjna i opiniotwórcza, powołana z inicjatywy klastrów działających w Małopolsce. Forum aktywnie uczestniczy w tworzeniu i realizacji regionalnej polityki klastrowej i w ten sposób przyczynia się do zwiększenia oddziaływania klastrów na gospodarkę regionu.

Wśród celów działalności Forum Klastrów Małopolski są:

  1. Rozwijanie innowacyjności i przedsiębiorczości poprzez interdyscyplinarną i międzysektorową współpracę, w tym poprzez działania w ramach wspólnych projektów.
  2. Współpraca i koordynowanie działań w celu lepszego, zgodnego z interesami klastrów wykorzystywania dostępnych zasobów i funduszy dedykowanych rozwojowi przedsiębiorczości i innowacyjności.
  3. Podnoszenie jakości zarządzania klastrami oraz systematyczna weryfikacja inicjatyw klastrowych poprzez benchmarking i promowanie dobrych praktyk.
  4. Integrowanie i koordynowanie działań w ramach Regionalnej Strategii Innowacyjności, w tym wspólne realizowanie założeń i celów odnoszących się do „inteligentnych specjalizacji” regionu.

http://www.forumklastrow.pl/

We are pleased to inform you that BIM cluster has been a member of the Cluster Forum from Malopolska.
A Forum of Clusters of  Malopolska is a formal, independent consultative and opinion-forming group, appointed from the initiative of clusters operating in  Malopolska. Forum is actively involved in the creation and implementation of a regional cluster policy and thus contribute to increase the impact of clusters on the economy of the region.