Cyfryzacja procesu budowlanego w Polsce

Stowarzyszenie Klaster Technologii Informacyjnych w Budownictwie (BIM Klaster), obok kancelarii Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka (DZP), służył wsparciem merytorycznym firmie PwC Polska w ramach realizacji projektu „Cyfryzacja procesu budowlanego w Polsce” realizowanego przez Ministerstwo Rozwoju (obecnie Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii) i wspieranego przez Komisję Europejską (DG Reform). Projekt realizowany był od listopada 2019 roku do października 2020 roku. Celem projektu było upowszechnienie metodyki BIM na polskim rynku budowlanym. Kluczowe zadania projektu dotyczyły analizy rynku rodzimego, analizy doświadczeń związanych z wdrożeniem metodyki BIM oraz cyfryzacją budownictwa w wybranych krajach Unii Europejskiej, opracowania dokumentów o charakterze strategicznym w tym m.in. „Mapy drogowej wdrożenia metodyki BIM w zamówieniach publicznych”, szablonów dokumentów BIM, koncepcji Platformy cyfrowej IT BIM.

Główni Interesariusze

Źródło: Prezentacja „Wyniki projektu i rekomendacje. Październik 2020”, PwC

Wyniki projektu:

W ramach projektu opracowany został kompleksowy zestaw strategicznych dokumentów dotyczących wdrożenia metodyki BIM. Pełny zestaw dokumentów znajduje się na stronie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii


1. Raport ze spotkania inaugurującego

Podsumowanie przebiegu spotkania inaugurującego. Celem spotkania była prezentacja:

 • Zespołu ekspertów odpowiedzialnych za realizację projektu
 • Celów projektu
 • Harmonogramu prac
 • Szczegółów dotyczących metodyki realizacji projektu
 • Matrycy ryzyk projektowych

Podsumowanie warsztatu, którego celem było szczegółowe omówienie metodologii i podejścia do realizacji projektu. Wykonawca zaprezentował zrozumienie projektu, aby upewnić się, że spełnia ono oczekiwania SRSS i Beneficjenta. Przedstawiono również propozycje dotyczące realizacji projektu.

>>> pobierz


2. Raport początkowy

Prezentacja kontekstu i celu projektu, zespołu ekspertów odpowiedzialnych za jego realizację, harmonogramu prac oraz szczegółów dotyczących metodyki projektu, matrycy ryzyk i czynników warunkujących sukces projektu.

>>> pobierz


3. Historia wdrożenia BIM w wybranych krajach członkowskich Unii Europejskiej

Zestaw dokumentów zawiera:

 • Raport „Historia wdrożenia BIM w wybranych krajach członkowskich Unii Europejskiej”
 • Prezentacje ze spotkań z interesariuszami

>>> pobierz


4. Rekomendacje, szablony i omówienie normy PN-EN ISO 19650

Rekomendacje i wnioski. Konsultacje z interesariuszami.

Zestaw dokumentów zawiera:

 • Rekomendacje i wnioski z analiz
 • Podsumowanie spotkań z interesariuszami
 • Podsumowanie wyników Ankiety nr 1
 • Raport „ Historia wdrożenia BIM w wybranych krajach członkowskich Unii Europejskiej”
 • Prezentacja „„ Historia wdrożenia BIM w wybranych krajach członkowskich Unii Europejskiej”
 • Pytania dotyczące zawartości opracowania wraz z odpowiedziami
 • Ankietę nr 1 – pytania i odpowiedzi

Omówienie norm serii PN-EN ISO 19650 z uwzględnieniem możliwości ich zastosowania w ramach cyfryzacji budownictwa w Polsce

Dokument zawiera omówienie norm z serii PN-EN ISO 19650 w tym m.in. modele informacyjne wg ISO 19650, plany dostarczania informacji, przegląd zdolności wykonawcy, zarządzanie informacjami czy przepływ pracy w CDE. Dokument zawiera też analizę prawna możliwości zastosowania w Polsce standardu BIM, w tym poprzez wdrożenie i zastosowanie wybranych rozwiązań określonych w Normie ISO 19650-1 oraz 19650-2

Proces konsultacji szablonów dokumentów BIM

Zestaw dokumentów zawiera:

 • Dokument przewodni
 • Szablony dokumentów BIM – wersja robocza
 • Wzór ankiety
 • Prezentacja na spotkanie z interesariuszami (prezentacja szablonów i omówienie najistotniejszych uwag dot. szablonów)

>>> pobierz


5. Szablony dokumentów BIM

W ramach zadania projektowego dotyczącego opracowania wzorów dokumentów BIM, których dokumentem przewodnim jest niniejsze opracowanie, powstały dwa typy opracowań:

 • SZABLONY DOKUMENTÓW BIM, których nadrzędnym celem jest wsparcie realizacji publicznych projektów pilotażowych w budownictwie mieszkaniowym z wykorzystaniem metodyki BIM. Zadaniem zespołu projektowego jest jednocześnie wypracowanie uniwersalnych wzorów dokumentów dla użytku sektora budownictwa kubaturowego publicznego i prywatnego
 • Dokumenty stanowiące OMÓWIENIE ZAWARTOŚCI WW. SZABLONÓW zawierające uwagi i rekomendacje mające na celu ułatwienie przedstawicielom rynku budowlanego korzystania z nich w ramach realizacji ww. projektów.

Dokumenty te zostały poddane konsultacjom z przedstawicielami branży budowlanej w ramach ankiety, oraz podczas spotkania z Interesariuszami Projektu.

Zestaw dokumentów zawiera:

 • Dokument przewodni
 • Leksykon BIM
 • Omówienie szablonu Wymagań BIM (EIR)
 • Szablon Wymagań BIM (EIR)*
 • Omówienie szablonu Planu BIM (BEP)
 • Szablon Planu BIM (BEP)*
 • Tabela produkcji i dostaw modeli. Szablon, omówienie , przykład.*
 • Załącznik BIM do umowy
 • Raport z konsultacji – pytania i odpowiedzi

*dokumenty zostały udostępnione również w wersji edytowalnej dla przedstawicieli branży celem ich wsparcia w opracowaniu dokumentów dla postępowania z wymogiem BIM

>>> pobierz


6. Mapa drogowa dla wdrożenia metodyki BIM w zamówieniach publicznych

Zestaw dokumentów zawiera:

 • Mapę drogową dla wdrożenia metodyki BIM w zamówieniach publicznych
 • Broszurę prezentującą najważniejsze zagadnienia Mapy drogowej
 • Prezentację oraz notatkę ze spotkania z interesariuszami z udziałem ekspertów z Anglii, Czech i Hiszpanii
 • Pytania do ekspertów wraz z odpowiedziami
 • Prezentację oraz notatkę ze spotkania międzyresortowego

Mapa drogowa wytycza potencjalny plan czynności, które mają na celu doprowadzić do wdrożenia stosowania metodyki BIM w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w budownictwie. Stanowić on będzie punkt wyjścia do opracowania szczegółowej Strategii wdrożenia BIM w Polsce. Z uwagi na rekomendowane podejście PUSH-PULL odnosi się nie tylko do sektora zamówień publicznych, ale również do działań podejmowanych (koniecznych do podjęcia) w sektorze prywatnym.

Mapa drogowa zawiera między innymi:

 • Analizę drogi wprowadzenia BIM w wybranych krajach
 • Analizę istotnych dokumentów i inicjatyw strategicznych w Polsce
 • Uwarunkowania prawne BIM – stan obecny
 • Matrycę elementów strategii wdrożenia BIM w Polsce
 • Oś czasu dla węzłów matrycy
 • Kryteria sukcesu
 • Zalecenia dla resortu – w tym m.in. szeroką kampanię informacyjną, stworzenie Grupy Roboczej/Komitetu Sterującego, konieczność zlecenia opracowania Platformy BIM, realizację projektów pilotażowych

>>> pobierz


7. Koncepcja Platformy BIM IT

Głosy przedstawicieli rynku budowlanego w Polsce podnoszone podczas konsultacji realizowanych w ramach niniejszego Projektu – podczas spotkań z interesariuszami oraz w realizowanej ankiecie – jednoznacznie wskazywały na istnienie potrzeby edukacji w zakresie BIM. Głównym celem planowanego do uruchomienia systemu IT (dalej „Platforma BIM”) jest odpowiedź na tą potrzebę. Platforma BIM ma być miejscem, które prezentuje najaktualniejsze informacje o podjętych odgórnie działaniach mających na celu upowszechnienia BIM w Polsce oraz ich efektów. Dodatkowo w ramach funkcjonalności Platformy BIM planuje się uruchomienie interaktywnych narzędzi, które bezpośrednio wspomogą działania i procesy związane z BIM podejmowane przez interesariuszy Projektu w ramach realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych.

Zestaw dokumentów zawiera:

 • Raport z rekomendacjami – koncepcja platformy cyfrowej IT dla BIM
 • Prezentacje oraz notatki z konsultacji branżowych

>>> pobierz


8. Prezentacja końcowa

Podsumowanie projektu uwzględniające m.in. omówienie:

 • Celu projektu
 • Najważniejszych wyników projektu tj. mapa drogowa, szablony dokumentów BIM, koncepcja platformy IT BIM
 • Przebiegu konsultacji branżowych
 • Polskich inwestycji wykorzystujących metodykę BIM
 • Wniosków i rekomendacji

>>> pobierz