Polityka prywatności

Postanowienia wstępne

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest STOWARZYSZENIE KLASTER TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH W BUDOWNICTWIE z siedzibą w Krakowie (30-394) ul. Podole 60 Kraków, numer KRS 0000448750, zwany dalej Administratorem.

2. Stowarzyszenie chroni dane zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922).

3. Dane osobowe podawane w formularzach nie są widoczne dla osób nieuprawnionych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów statutowych organizacji.

4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu ewidencji osób upoważnionych do reprezentowania członków i partnerów Stowarzyszenia, ewidencji członków Stowarzyszenia, ewidencji członków zwyczajnych Stowarzyszenia, korespondencji wewnętrzne, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora i nie będą udostępniane innym odbiorcom.

Administrator danych osobowych

5. Stowarzyszenie jest administratorem danych. Stowarzyszenie odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa, wyznaczenie celu i sposobu przetwarzania danych osobowych.

6. Stowarzyszenie przetwarza dane niezbędne do Uzyskania członkostwa w Stowarzyszeniu w celu ewidencji osób upoważnionych do reprezentowania członków i partnerów Stowarzyszenia, ewidencji członków Stowarzyszenia, ewidencji członków zwyczajnych Stowarzyszenia, korespondencji wewnętrznej, realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, mając zawsze na względzie państwa dobro i bezpieczeństwo

7. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji jest możliwe drogą elektroniczną pod adresem e-mail: m.dejer@bimklaster.org.pl

Zasady przetwarzania danych

8. Dane osobowe przetwarzane są:

 • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
 • zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
 • w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą,
 • w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie.

9. Stowarzyszenie ma prawo udostępniać dane osobowe podmiotom upoważnionym, na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania) oraz stosownych umów, a także dostawcom usług bazodanowych.

10. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie przez osoby upoważnione przez Stowarzyszenie.

11. Wszelkie dane osobowe przetwarzane są w zabezpieczonych bazach danych Stowarzyszenia.

12. Stowarzyszenie może profilować przekazywane treści na podstawie zainteresowań działalnością organizacji.

13. Dane osobowe są przetwarzane z uwzględnieniem zasady: rozliczalności, przejrzystości, prawidłowości, rzetelności, integralności i poufności.

14. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do przetwarzania Państwa danych po cofnięciu zgody na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem, a także w celach archiwalnych i statystycznych.

Twoje prawa

15. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do bezpłatnego:

 • dostępu do danych,
 • sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia niekompletnych danych,
 • żądania usunięcia danych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezydent m. Krakowa).

16. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dołączenie do Stowarzyszenia

17. Strona internetowa umożliwia dołączenie do Stowarzyszenia

18. Dokładne informacje dotyczące procesu wspomnianego powyżej dostępne są pod adresem: www.bimklaster.org.pl/dolacz-do-nas/

19. Stowarzyszenie przetwarza dane osobowe członków i członkiń na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 2001 nr 79, poz. 855).

Pliki tekstowe tzw. cookies (ciasteczka)

20. Storna internetowa korzysta z plików tekstowych tzw. cookies (ciasteczka).

21. Pliki tekstowe (ciasteczka) są używane w celu:

 • Ułatwienia korzystania ze strony internetowej;
 • Generowania i analizowania statystyk;
 • Dopasowania treści strony do oczekiwań i zainteresowań naszych użytkowników/-czek.

22. Poszczególne pliki tekstowe (ciasteczka) mają następujące zastosowanie:
Zastosowanie: Komunikacja
Opis: Wykorzystujemy ciasteczka w celu dopasowania zawartości naszej witryny do zainteresowań użytkowników oraz spersonalizowanej komunikacji.

23. Każdy użytkownik strony internetowej może samodzielnie zarządzać plikami tekstowymi (ciasteczkami), w tym blokować i ograniczać instalowanie plików, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

24. Brak blokowania plików tekstowych (ciasteczek) oznacza zgodę na ich użycie.

25. W zależności od rodzaju i historii relacji użytkownika/czki ze Stowarzyszeniem zakres gromadzonych i analizowanych danych może obejmować m.in.: imię, nazwisko, dane teleadresowe, dane teleadresowe firmy/organizacji/instytucji którą reprezentuje, zakres działalności firmy/organizacji/instytucji którą reprezentuje

26. Każdemu użytkownikowi/użytkowniczce przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania.

Postanowienia końcowe

27. Stowarzyszenie może zmienić Politykę prywatności bez podania przyczyny w każdym czasie. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie ograniczają praw nabytych przez użytkowników/czki strony internetowej przed wejściem zmian w życie.

28. O treści zmian Polityki prywatności każdy użytkownik/czka strony internetowej zostanie poinformowany/a przez umieszczenie na stronie internetowej: www.bimklaster.org.pl wiadomości o zmianie Polityki prywatności, przy czym wiadomość ta utrzymana będzie na tej stronie przez okres co najmniej 10 (dziesięciu) kolejnych dni kalendarzowych.

29. Wszystkie osoby korzystające ze strony internetowej mogą uzyskać dostęp do Polityki prywatności w każdym czasie za pośrednictwem odnośnika dostępnego na stronie internetowej: www.bimklaster.org.pl a następnie skopiować treść do pliku oraz wydrukować ją.