Ministerstwo Rozwoju zaprasza do udziału w ankiecie, której celem są konsultacje merytoryczne wzorów dokumentów BIM opracowywanych w ramach projektu „Cyfryzacja procesu budowlanego” realizowanego przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z PWC i wspieranego przez Komisję Europejską.

W ramach zadania projektowego dotyczącego opracowania wzorów dokumentów BIM, powstaną dwa typy opracowań:

  • Szablony dokumentów BIM, których nadrzędnym celem jest wsparcie realizacji publicznych projektów pilotażowych w budownictwie mieszkaniowym z wykorzystaniem metodyki BIM. Zadaniem zespołu projektowego jest jednocześnie wypracowanie uniwersalnych wzorów dokumentów dla użytku sektora budownictwa kubaturowego publicznego i prywatnego;
  • Dokumenty stanowiące omówienie zawartości ww. szablonów zawierające uwagi i rekomendacje mające na celu ułatwienie przedstawicielom rynku budowlanego korzystania z nich w ramach realizacji ww. projektów.

Opracowanie to będzie stanowiło kompleksowy zestaw wzorów dokumentów BIM, który zostanie udostępniony branży za pośrednictwem strony Ministerstwa Rozwoju.

Wypełnienie ankiety zajmie około 25 minut, zaś wszystkie odpowiedzi pozostaną anonimowe.

Uprzejmie prosimy Państwa o wypełnienie ankiety do 19 czerwca.

Liczymy na Państwa wkład merytoryczny, który pomoże zapewnić temu opracowaniu możliwie jak największy poziom dopasowania do potrzeb i możliwości rynku.

Wszelkie pytania dotyczące ankiety prosimy kierować na adresy pracowników Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji: maciej.thel@mr.gov.pl oraz jaroslaw.sosnowski@mr.gov.pl

Link do ankiety: https://pwc.qualtrics.com/jfe/form/SV_9yKvhmzopRI8hz7 

Materiały

Załącznik 0 – Zarządzanie inwestycją budowlaną w metodyce BIM – propozycja szablonów dokumentów BIM” – dokument opisujący przyjęte założenia oraz najważniejsze informacje niezbędne dla prawidłowej interpretacji zapisów szablonów)

Załącznik 1 „Leksykon BIM” – słownik pojęć związanych z BIM, użytych w szablonach dokumentów BIM (niniejszy dokument);

Załącznik 2 „Omówienie szablonu Wymagań BIM” – dokument zawierający omówienie treści przedstawionych w „Szablonie Wymagań BIM” oraz wskazówki dotyczące jego uzupełnienia

Załącznik 3 „Szablon Wymagań BIM” – wzór „Wymagań BIM” zawierający uniwersalne zapisy tego dokumentu

Załącznik 4 „Omówienie szablonu Planu BIM” – dokument zawierający omówienie treści przedstawionych „Szablonie Planu BIM” oraz wskazówki dotyczące jego uzupełnienia

Załącznik 5 „Szablon Planu BIM” – wzór „Planu BIM” zawierający uniwersalne zapisy tego dokumentu

Załącznik 6„Szablon tabeli produkcji i dostaw modeli” – wzór „Tabeli produkcji i dostaw modeli”

Załącznik 7„Aneks BIM” – wzór aneksu BIM do umów o roboty budowlane

źródło: www.gov.pl/web/rozwoj/cyfryzacja-procesu-budowlanego—ankieta-nt-wzorow-dokumentow-bim