Z przyjemnością informujemy, że Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął 22 września szczegółowy opis inteligentnych specjalizacji wypracowany przez Grupy Robocze w których aktywny udział bierze BIM klaster ( info w aktualnościach na stronie klastra: https://www.bimklaster.org.pl/?p=488).

Opis  ten stanowić będzie m.in. wytyczną w zakresie określania zgodności projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach osi priorytetowej 1. Gospodarka wiedzy oraz osi priorytetowej 3. Przedsiębiorcza Małopolska Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z małopolskimi inteligentnymi specjalizacjami. Szczegółowy opis specjalizacji został dokonany przez Grupy Robocze ds. małopolskich inteligentnych specjalizacji powołane przez Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą nr 755/15 z dnia 18 czerwca 2015 r. Grupy Robocze będą nadal pracować nad inteligentnymi specjalizacjami województwa małopolskiego, aby na bieżąco uwzględniać zmiany i trendy w gospodarce oraz reagować na pojawiające się potencjały i przewagi konkurencyjne regionu. (źródło http://www.malopolska.pl/Wydarzenia/Strony/Aktualnosc.aspx?pid=9797)

W rozdziale dotyczącym Technologii informacyjnych i komunikacyjnych mamy zapisy odnoszące się do technologii BIM

3.6.3 Zintegrowane projektowanie

–   Opracowanie i standaryzacja bibliotek wspierających BIM.
–   Opracowanie i standaryzacja branżowych artefaktów LoD (Level of Detail) dla BIM.
–   Opracowanie i standaryzacja otwartych interfejsów wymiany danych do integracji modeli BIM z systemami FM (Facility Management) i/lub inteligentnymi systemami fizycznego bezpieczeństwa obiektów i/lub Systemów SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition).
–   Metody i narzędzia projektowe prowadzące do Inteligentnych Obiektów (kubaturowych, infrastrukturalnych), w tym wykorzystanie technik symulacji komputerowych, techniki BIM (Building Information Modeling) we wszystkich cyklach życia obiektu (nowego jak i istniejącego) tj. od projektu, przez proces inwestycyjny i realizacyjny aż po eksploatację ze szczególnym uwzględnieniem procesów modernizacyjnych i/lub rewitalizacji.
–   Opracowanie narzędzi wspomagających projektowanie, modelowanie i symulację budynków energooszczędnych i pasywnych zarówno od strony zastosowanych technologii, jak i od strony symulacji efektu ekonomicznego nakłady/czas zwrotu inwestycji.
–   Metody, narzędzia i standardy wykorzystujące techniki BIM w codziennym zarządzaniu infrastrukturą techniczną budynków i procesów produkcyjnych zaimplementowanych w obiekcie ze szczególnym uwzględnieniem standardów implementacji artefaktów LoD i/lub FM i/lub bezpieczeństwa fizycznego i/lub SCADA w całym cyklu życia obiektu.

Na końcu w słowniczku mamy nawet wyjaśniony skrót BIM:

BIM (ang. Building Information Modeling) – modelowanie informacji o budynku.

Dokument   INTELIGENTNE SPECJALIZACJE WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Co to tak naprawdę oznacza? Za informacją powyżej, firmy mające siedzibę w Małopolsce mają otwartą drogę do dotacji unijnych związanych stricte z technologią BIM (zakup sprzętu i oprogramowania, wdrożenia, szkolenia, plany BEP itd. itp.) Mamy nadzieję że taki obrót spraw pozwoli Małopolsce na bycie stolicą BIM-u !!