Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zrzesza blisko 20 tys. inżynierów i techników budownictwa posiadających uprawnienia budowlane we wszystkich specjalnościach do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Do zadań Izby jako samorządu zawodowego w szczególności należy:

 • sprawowanie nadzoru nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu przez członków izb,
 • reprezentowanie i ochrona interesów zawodowych swoich członków,
 • ustalanie zasad etyki zawodowej i nadzór nad jej przestrzeganiem,
 • nadawanie i pozbawianie uprawnień budowlanych w poszczególnych specjalnościach oraz nadawanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego,
 • współdziałanie z organami administracji rządowej i organami samorządu terytorialnego oraz innymi samorządami zawodowymi i stowarzyszeniami zawodowymi,
 • opiniowanie minimalnych wymagań programowych  w zakresie kształcenia zawodowego inżynierów budownictwa oraz wnioskowanie  w tych sprawach,
 • zarządzanie majątkiem  i działalnością gospodarczą samorządu zawodowego,
 • prowadzenie postępowań w zakresie odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej członków samorządów zawodowych,
 • opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących budownictwa,
 • organizowanie i prowadzenie instytucji samopomocowych oraz innych form pomocy materialnej członków samorządów zawodowych,
 • prowadzenie list członków samorządów zawodowych,
 • realizacja zadań statutowych.

www.maz.piib.org.pl